Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘نیایش‌های کافری’ Category

نمی دانم به خاطر این امنیت کشتی، که مثل همان آیه ی توی کتاب ات باعث می شود یادت را فراموش کنم؛ باید شکر بگزارم یا شکایت بیاورم؟ شاکی از اینکه طوفانی نمی فرستی تا یادت کنم؟ گفتم؛ همه کارهایت با طنز در آمیخته.

.

«ره زین شب تاریک نبردند برون/ گفتند فسانه ای و در خواب شدند» (خیام)

Read Full Post »

خدایا هنوز هم «توی کف ات هستم»، یعنی از تو در حیرتم. گاهی هرچه بیشتر فکر می کنم، کمتر می شناسم ات. و احساس می کنم از این «توی کف بودنم» لذت خدایانه می بری.
بس نیست؟

Read Full Post »

هنوز هم دیر نشده. می خواهی جبران کنی؟ کاری کن یک دفعه از خواب بپرم و ببینم تمام اینها – آفرینش کره خاکی- فقط کابوسی گذرا بوده. بگذار بیدار شوم ببینم «نیستم»، هیچ‌گاه هم «نبوده ام»؛  و فقط تو «هستی».

Read Full Post »

«قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دل‌های ما…»

.
این قفل زدن‌ها شوخی قشنگی نبود. چند بار بگویم؟ فقط امیدوارم روز داوری، چون قاضی و متهم هر دو خودت هستی، به نفع خودت رای صادر نکنی. یا برای این شوخی های عجیب توجیه قابل قبول بیاور، یا همه مخلوقات را یک‌جا ببخش.

Read Full Post »

حالا یا به هوای هوس یا به هوای تو؛ در هر صورت سر به هوا هستم و کارهای روزمره ام یادم می رود… راستی هر چه فکر می کنم یادم نمی آید؛ کدام یک مهم تر بود؟ زندگی واقعی روزمره یا خیال و هوا؟

Read Full Post »

تو که از قلب ها و ذهن ها آگاهی… پس لازم نیست گوشزد کنم من نه فقط شکایت خودم را آورده ام؛ بلکه همه آن بیچارگانی که آفریده ای را مدعی و خواهان چشم پوشی از مواخده ام! از تو می خواهم خوب و بد و گناهکار و بی‌گناه؛ همه را با هم ببخشی. اگر موافق نیستی همین حالا بگو که تکلیفم را بدانم… آن آیه های توی کتاب ات را هم می گذاریم به پای تهدید توخالی آگاهانه از سر دلسوزی.

این رقابت عادلانه نبود. داوری را کنار بگذار. آغوش‌ت را باز کن تا بال دربیاوریم و همه سوی تو آییم. این آخرین فرصت توست، و آخرین امید ما.

Read Full Post »

فریاد که در رهگذر آدم خاکی / بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

به خاطر گذاشتن این دام ها پیش روی ام نمی بخشم ات. عاشق ات هستم که باشم. این شوخی بدی که با مخلوقات کردی قابل بخشش نیست…
شاید هم باشد. عصبانیت ام که فروکش کرد صحبت می کنیم. یادت باشد این وسط آن کسی که «خدا»ست و می تواند عصبانیت یا هر چیز دیگری را محو کند تویی نه من.

Read Full Post »

Older Posts »